لینک منبع و پست :نمایشگاه کتاب زیر پوشش نسل ۴.۵ همراه اول
http://itanalyze.com/post/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D9%84-4-5-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84